Menu Zamknij

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY INFORMATYKA


Uczniowie na lekcjach informatyki i zajęć komputerowych
są oceniani zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania
oraz z przyjętymi standardami wymagań:


Cele oceniania

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Ocenianiu podlegają

 • osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie:
 1. Bezpieczne posługiwanie się sprzętem i oprogramowaniem znajdującym się w szkolnej pracowni komputerowej.
 2. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do komunikowania się za pomocą komputera.
 3. Umiejętność wyszukiwania i opracowywania informacji z różnych źródeł.
 4. Wykonywanie konkretnych zadań z różnych dziedzin (w tym rysunków, tekstów, obliczeń, animacji, prezentacji multimedialnych) z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych.
 5. Umiejętność pracy w zespole, przestrzeganie prawa, świadomość zagrożeń związanych z wykorzystaniem komputera i internetu.
 6. Rozwijanie własnych zainteresowań, poszerzanie wiedzy, nauka za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 7. Zastosowanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu codziennym.
 • Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

Zasady obowiązujące w sprawdzaniu osiągnięć i postępów uczniów na zajęciach komputerowych

 • zasada systematyczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i systematycznie;
 • zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału oraz formy pracy podlegające ocenie;
 • zasada otwartości – PSO podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.
 • Ocena śródroczna i roczna jest wystawiona na podstawie średniej ocen cząstkowych

Narzędzia pomiaru osiągnięć:

 • przygotowanie do lekcji
 • praca na lekcji /praca samodzielna/ aktywność
 • kartkówka
 • sprawdzian
 • projekt edukacyjny /praca długoterminowa/
 • udział w konkursach informatycznych
 • zadanie dodatkowe wykraczające

Ocena pracy ucznia obejmuje:

 • umiejętność wyboru odpowiedniego oprogramowania i metody rozwiązania zadania;
 • znajomość pojęć i metod związanych z danym zagadnieniem;
 • zrozumienie treści zadania – wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią;
 • umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji jako stopień samodzielności ucznia;
 • realizację zadania.

Ocena pracy ucznia uwzględnia również:

 • umiejętność tworzenia właściwej atmosfery;
 • umiejętność pracy w grupie;
 • przestrzeganie norm etycznych dotyczących poszanowania cudzej pracy i własności;
 • kreowanie postaw ucznia przeciwdziałających wandalizmowi, przejawiających się w postaci niszczenia sprzętu i oprogramowania;
 • przestrzeganie zasad regulaminu pracowni komputerowej.

Ocenianie

 • Oceny są jawne.
 • Ocena pracy ucznia odbywa się w jego obecności i jest dokładnie omówiona.
 • W ocenach bieżących jest dopuszczalne stosowanie plusów i minusów. (trzy plusy = ocena bardzo dobra, trzy minusy=ocena niedostateczna)
 • Sprawdziany – przeprowadzane są po zakończeniu realizacji działu. Czas trwania – 45 min.
 • Sprawdziany – są obowiązkowe dla wszystkich uczniów w klasie. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może uczestniczyć w sprawdzianie, powinien to uczynić niezwłocznie.
 • O terminie sprawdzianu i zakresie sprawdzanych wiadomości uczeń jest informowany z tygodniowym wyprzedzaniem (wpis w e-dzienniku).
 • Poprawa oceny ze sprawdzianu – uczeń może poprawić ocenę po uprzednim uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Liczy się ocena z poprawy.
 • Kartkówki – obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji i  nie muszą być zapowiadane. Mogą odbywać się w formie pisemnej lub praktycznej – praca z komputerem. Czas trwania – do 20 min.
 • Przy ocenie sprawdzianów, obowiązują następujące przedziały procentowe wymagane do uzyskania ocen:
   •  100% – 98% celujący (6)
   •  97% – 90% bardzo dobry (5)
   •  89% – 75% dobry (4)
   •  74% – 50% dostateczny (3)
   •  49% – 35% dopuszczający (2)
   •  34% – 0% niedostateczny (1)
 • Po każdej pracy klasowej lub projekcie (edukacyjnym) długoterminowym dokonuje się analizy błędów i osiągnięć uczniów.
 • Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej dwóch tygodni) uczeń ma obowiązek ustalić z nauczycielem termin nadrobienia zaległości.
 • Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
 • Uczeń nieobecny na lekcji musi nadrobić zaległości, a w przypadku problemów ze zrozumieniem treści, może zgłosić się do nauczyciela na konsultacje.
 • W przypadku stwierdzenia niesamodzielności wykonania zadania, uczeń otrzymuje minus.
 • Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami (nie ma minusów za brak aktywności)
 • W przypadku, gdy uczeń na lekcji zajmuje się czynnościami niezwiązanymi z realizowanym tematem, niszczy prace kolegów, nie przestrzega regulaminu pracowni komputerowej otrzymuje minus
 • Za nie przyniesienie na lekcję zapowiadanych pomocy (np. pendrive) uczeń otrzymuje minus.
 • Uczeń ma możliwość rozwiązywania zadań dodatkowych w domu oraz w trakcie lekcji w celu poprawienia ocen z przedmiotu (po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem).
 • Aktywny udział w konkursach przedmiotowych daje dodatkową ocenę bardzo dobrą o wadze – 2.
 • Aktywność pozalekcyjna – wykonywanie zadań dodatkowych, osiągnięcia w konkursach i wykonywanie projektów długoterminowych dają szansę na ocenę celującą.
 • Ocena na półrocze i koniec roku jest wystawiana na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych.
 • Pracując z uczniami z orzeczeniem lub opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel stosuje ocenianie indywidualne uwzględniające zalecenia poradni.

Najważniejszym działaniem wspierającym ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych podczas lekcji z przedmiotu INFORMATYKA jest indywidualizacja uwzględniająca potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.
Oceniając pracę ucznia, nauczyciel przede wszystkim bierze pod uwagę wysiłek włożony w pokonywanie trudności.

Zakres wymagań na poszczególne oceny:

stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 • Zakres wiedzy i umiejętności
  • Posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania.
  • Wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem.
  • Pracuje zawsze samodzielnie.
  • Wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzenia własnych zainteresowań i rozwiązywania problemów.
  • Sprawnie posługuje się językiem informatycznym.
  • Wypowiedzi ucznia zawierają własne przemyślenia.
  • W sposób twórczy wykorzystuje wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach.
  • W pełni korzysta z dostępnych opcji programu.
  • Świadomie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.
 • Sprawność wykonania zadań
  • Samodzielnie i sprawnie wykonuje zadania przewidziane programem.
  • Tempo pracy umożliwia wykonywanie zadań wykraczających poza program.
  • Pisze wszystkimi palcami, sprawnie i szybko, metodą bezwzrokową.
  • Aktywny, zaangażowany, pomaga innym w pracy.
  • Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych.

stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 • Zakres wiedzy i umiejętności
  • Posiada wiedzę przewidzianą przez program.
  • Wykazuje zainteresowanie przedmiotem.
  • Pracuje zawsze samodzielnie.
  • Wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzenia własnych zainteresowań.
  • Czyta tekst ze zrozumieniem.
  • Zawsze poprawnie posługuje się słownictwem informatycznym.
  • Wypowiedzi ucznia są wyczerpujące.
  • Podczas wykonywania zadań wykazuje dużą staranność i sumienność.
  • Korzysta z opcji programu w zakresie przewidzianym programem.
  • Przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.
 • Sprawność wykonania zadań
  • Samodzielnie i sprawnie wykonuje zadania przewidziane programem.
  • Tempo pracy umożliwia wykonywanie zadań przewidzianych programem.
  • Pisze szybko i sprawnie, wszystkimi palcami, nie robi błędów (literówek).

stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 • Zakres wiedzy i umiejętności
  • Posiada większość wiedzy przewidzianej przez program.
  • Wykazuje zainteresowanie przedmiotem.
  • Pracuje zawsze samodzielnie.
  • Wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzenia własnych zainteresowań.
  • Czyta tekst ze zrozumieniem.
  • Wypowiedzi ucznia nie wyczerpują całości tematu.
  • Wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzenia własnych umiejętności z niewielką pomocą nauczyciela.
  • Pracuje z niewielką pomocą nauczyciela.
  • Słownictwem informatycznym posługuje się poprawnie.
  • Korzysta z opcji programu w zakresie przewidzianym przez program.
  • Przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.
 • Sprawność wykonania zadań
  • Sprawnie, z niewielką pomocą nauczyciela wykonuje zadania.
  • Tempo pracy umożliwia wykonywanie zadań przewidzianych programem.
  • Pisze szybko, robi niewiele błędów (literówek).

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • Zakres wiedzy i umiejętności
  • Opanował podstawową wiedzę przewidzianą przez program.
  • Wykazuje niewielkie zainteresowanie przedmiotem.
  • Pracuje z niewielką pomocą nauczyciela.
  • W niewielkim zakresie wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzania własnych zainteresowań.
  • Wypowiedzi ucznia nie wyczerpują całości tematu.
  • Czyta tekst ze zrozumieniem z niewielką pomocą nauczyciela.
  • Słownictwem informatycznym posługuje się nie zawsze poprawnie, popełnia nieliczne błędy.
  • Korzysta z opcji programu w zakresie umożliwiającym wykonanie podstawowych operacji.
  • W wykonanej pracy nie widać inwencji twórczej.
  • Przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.
 • Sprawność wykonania zadań
  • Sprawnie, z niewielką pomocą nauczyciela wykonuje zadania.
  • Tempo pracy umożliwia wykonywanie podstawowych zadań przewidzianych programem.
  • Dobrze posługuje się klawiaturą, popełnia nieliczne błędy.

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 • Zakres wiedzy i umiejętności
  • Opanował wiedzę niezbędną w toku dalszego kształcenia.
  • Wykazuje niewielkie zainteresowanie przedmiotem.
  • Pracuje z pomocą nauczyciela.
  • W niewielkim zakresie wykorzystuje posiadaną wiedzę do poszerzania własnych zainteresowań.
  • Słownictwo informatyczne opanował w niewielkim zakresie.
  • Korzysta z pomocy nauczyciela, by wykazać się wiedzą.
  • Korzysta z opcji programu w niewielkim zakresie.
  • Nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem
 • Sprawność wykonania zadań
  • Przy pomocy nauczyciela wykonuje powierzone zadania.
  • Tempo pracy nie pozwala na wykonywanie większości zadań przewidzianych programem.
  • Poprawnie posługuje się klawiaturą, pisze wolno, popełnia liczne błędy.

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • Zakres wiedzy i umiejętności
  • Nie opanował podstawowej wiedzy.
  • Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
  • Pomoc nauczyciela jest niezbędna do wykonania najprostszych zadań.
  • Nie wykorzystuje posiadanej wiedzy do poszerzania własnych zainteresowań.
  • Nie posługuje się językiem informatyki, nie rozumie podstawowych pojęć.
  • Nie potrafi korzystać z opcji programu w zakresie umożliwiającym realizację zadań przewidzianych programem.
  • Nie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.
 • Sprawność wykonania zadań
  • Nie wykonuje powierzonych zadań nawet z pomocą nauczyciela.
  • Tempo pracy nie pozwala na wykonywanie zadań przewidzianych programem.
  • Posługuje się klawiaturą w stopniu uniemożliwiającym realizację programu.

Sposoby informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych

 • Nauczyciel na pierwszej lekcji, w danym roku szkolnym zapoznaje/przypomina uczniom przedmiotowy system oceniania.
 • Nauczyciel wpisuje oceny do dziennika lekcyjnego.
 • Uczeń informowany jest na bieżąco o każdej ocenie.
 • Rodzic informowany jest o ocenach ucznia przez e-dziennik.
 • Uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny na prośbę własną lub prośbę rodziców (opiekunów prawnych)
 • Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia, z własnej inicjatywy lub na prośbę wychowawcy.
 • Przewidywane oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć ustala nauczyciel na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 • O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 • Inne formy: zebrania z rodzicami, dyżury nauczycielskie, spotkania indywidualne, spotkania: uczeń – rodzic- nauczyciel.

Dostępność PSO dla Rodziców i Uczniów

Łódź, 1 września 2021 r.
opracował:
Krzysztof Dzierbicki