Menu Zamknij

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI i ZAJĘĆ TECHNICZNYCH


Uczniowie na lekcjach informatyki i zajęć komputerowych
są oceniani zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania
oraz z przyjętymi standardami wymagań:

Zasady oceniania:

Ocenie podlegają:

 1. praca na lekcji:
  • ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć,
  • odpowiedzi ustne,
  • jakość pracy i aktywność na lekcji,
  • współpraca w grupie,
 2. sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdym zrealizowanym dziale, przeprowadzone z użyciem specjalnych kart pracy,
 3. prace domowe:
  • bieżące,
  • długoterminowe,
  • prace nadobowiązkowe- będące samodzielną uczniowską propozycją poszerzenia wiadomości i umiejętności.
 4. osiągnięcia w konkursach szkolnych i innych.

Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej.

Sprawdziany są poprawione i oddane w terminie dwóch tygodni.


 1. Obszary aktywności ucznia będące przedmiotem oceny:
  • Posługiwanie się prawidłową terminologią informatyczną,
  • Przygotowanie stanowiska pracy według zasad bhp,
  • Rozwiązywanie problemów – dobór właściwego narzędzia,
  • Praca z programem,
  • Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych,
  • Aktywność na lekcji,
  • Umiejętność pracy w grupie.
 2. Narzędzia sprawdzania osiągnięć uczniów:
 • Sprawdziany w formie kart pracy – po każdym dziale,
 • Ćwiczenia praktyczne – 4 – 6 w semestrze,
 • Odpowiedzi ustne,
 • Prace domowe sprawdzane systematycznie,
 • Planowa obserwacja postaw ucznia i rozmowy z uczniem,
 • Inne formy aktywności (np. udział w konkursach, wykonywanie zadań nadobowiązkowych).
 • Ocena jest informacją o spełnianiu wymagań edukacyjnych wg kryteriów:

stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 • w zakresie posiadanej wiedzy wykracza poza podstawy programowe danego szczebla nauczania,
 • dodatkowa wiedza pochodzi z różnych źródeł i jest owocem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń,
 • posiada zintegrowaną wiedzę międzyprzedmiotową, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach przedmiotowych odnosząc znaczące sukcesy.

stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 • w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,
 • jest samodzielny i korzysta z różnych źródeł wiedzy w celu rozwiązywania problemów,
 • jest aktywny na lekcjach i w pracy pozalekcyjnej (bierze udział w konkursach wymagających dodatkowej wiedzy i umiejętności).

  stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,
 • poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań i problemów oraz posługuje się językiem danego przedmiotu,
 • aktywnie uczestniczy w lekcjach.

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
 • potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela,
 • sporadycznie uczestniczy w toku lekcji.

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 • ma duże braki wiedzy, które można usunąć w dłuższym okresie czasu,
 • jest bierny na lekcjach, ale motywowany i przy pomocy nauczyciela jest w stanie wykonywać proste zadania wymagające zastosowania podstawowych umiejętności, które umożliwiają edukację na następnym etapie.

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • ma duże braki wiedzy, które nie rokuje nadziei na ich usunięcie przy pomocy nauczyciela,
 • nie rozumie prostych poleceń, wymagających zastosowanie podstawowych umiejętności i przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy,
 • wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki, braki uniemożliwiają mu edukację na następnym etapie nauczania.

Łódź, 1 września 2016 r.
opracował:
Krzysztof Dzierbicki