Menu Zamknij

Konkurs dla Rodziców i Uczniów klas IV -VIII…

 

fotografia w prostej linii pochodzi od matematyki. Bo przecież szkielet matematyczny podtrzymuje wszystko, co wokół nas, wszystko, co da się sfotografować. Co ma proporcje, perspektywę, kadr, estetykę. Bo piękno wywodzi się z piękna matematyki. I często fotograf potrafi wykorzystać matematykę do przedstawienia piękna, czy to w sposób świadomy, czy intuicyjny. Albo w pięknie, które napotka, odnajdzie matematykę. I po wykonaniu zadania uzna dzieło swe za dobre

Leszek Górski

REGULAMIN KONKURSU
„MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Konkurs jest organizowany przez nauczycieli SP
  184 w Łodzi:

Matematyki – Dorotę Filcek i Agnieszkę Tyszkiewicz

Informatyki – Krzysztofa Dzierbickego.

 • UCZESTNICY:
 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV –
  VIII SP 184 w Łodzi, którzy potrafią spojrzeć na Królową Nauk oczyma wyobraźni
  i uwiecznić swoje myśli na fotografii,.
 • W konkursie brać mogą udział zarówno nasi
  uczniowie, jak i ich rodzice.
 • CELE KONKURSU:
 • Konkurs „MATEMATYKA W OBIEKTYWIE” dla uczniów
  naszej szkoły oraz ich rodziców związany jest z ciekawym ujęciem tematu.
 • Wykonane zdjęcie powinno być artystycznym
  wyrażeniem pojęcia matematycznego, prawidłowości matematycznej lub metaforą
  matematyczną bądź żartem matematycznym.
 • Kwestia wyobraźni i spostrzegawczości w widzeniu
  otaczającego świata.
 • Połączenie świata kultury wizualnej z nauką,
 • Popularyzowanie i rozwijanie wiedzy oraz kultury
  matematycznej.
 • Fotografia jako element świata kultury, edukacji
  i matematyki.
 • Zainteresowanie jak największej grupy osób
  różnymi obliczami matematyki.
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych
  oraz fotograficznych;
 • Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,
 • Inspirowanie do twórczych poszukiwań w
  dziedzinie matematyki i fotografii;
 • Promowanie zdolności wśród dzieci;
 • Aktywizację uczniów w środowisku szkolnym i
  pozaszkolnym;
 • Poszukiwanie młodych artystów;
 • Możliwość zaprezentowania swojej pasji
  fotograficznej
 • Krzewienie kultury matematycznej
 • Propagowanie fotografii, jako kreatywnej formy
  spędzania wolnego czasu.
 • WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC I ZGŁASZANIE ICH
 • Wielbiciele matematyki i fotografii swoje zdjęcia związane z matematyką dostarczają osobiście do nauczycieli matematyki i informatyki (organizatorów konkursu) w terminie do 15 kwietnia 2019r.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 zdjęcia samodzielnie wykonanych w rozmiarze min. 20cm x 30 cm.
 • Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice.
 • W konkursie mogą brać udział wyłącznie te prace, które nie były nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie i są wykonane osobiście przez autora zdjęć.

*Każde zdjęcie powinno zostać opisane na odwrocie i posiadać:

imię i nazwisko autora pracy,

tytuł zdjęcia

komentarz dotyczący obiektu znajdującego się na zdjęciu.

opis zdjęcia, aby dokładniej wyjaśnić związek swojej pracy z matematyką.

 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac nie spełniających wymogów określonych w regulaminie.
 • KRYTERIA OCENY:
 • Zgodność z tematyką,
 • Walory estetyczne,
 • Pomysłowość i oryginalność,
 • Ciekawe ujęcie i nawiązanie do tematu.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem
  określającym zasady konkursu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian
  Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 • Wszystkie prace konkursowe przechodzą na
  własność SP 184.