Menu Zamknij

(termin do dnia 29 października 2018 r.)

Zapraszamy
do udziału w konkursie informatyczno – literackim

Regulamin szkolnego konkursu informatyczno – literackiego na wiersz/fraszka

o tematyce
„Fraszki i wierszyki na temat informatyki”

 

Organizator konkursu:

SP 184. – nauczyciele:

Adresaci konkursu:

 • uczniowie klas V-VII.

Cel konkursu:

 • inspirowanie dzieci do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności,
 • stworzenie dzieciom możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów,
 • integracja między-przedmiotowa,
 • sposób na alternatywne spędzenie czasu wolnego,
 • wykorzystanie komputera na innych przedmiotach.

Warunki udziału w konkursie:

 1. Zadaniem uczestników konkursu będzie ułożenie wiersza/fraszki o tematyce konkursu.
 2. Każdy uczeń może przesłać tylko 1 pracę (wiersz/fraszkę).
 3. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (ułożone samodzielnie przez

uczestników konkursu), dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i czasopismach, nienagradzane w innych konkursach.

 1. Praca (wiersz/fraszka) może być wzbogacona ilustracją/-ami wykonanymi samodzielnie.
 2. Wiersz/fraszka powinien składać się maksymalnie z 10 wersów (maksymalnie 750 znaków).
 3. Pracę należy dostarczyć osobiście w postaci pliku w edytorze teksu Word oraz w wersji drukowanej (format wydruku A4) do nauczycieli:
 • Anny Kąsiel – wydruk podpisany imieniem i nazwiskiem oraz klasą na odwrocie
 • Krzysztofa Dzierbickiego – plik (nazwa pliku według wzoru – nazwisko_klasa
 1. Termin oddawania prac konkursowych – 29 października 2018 r.
 2. Oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z regulaminem konkursu i go akceptuje oraz, że jest autorem pracy.
 3. Oceny prac dokona komisja konkursowa. Decyzje komisji są ostateczne.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z:
 • udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania wiersza/fraszki w następujących polach eksploatacji: na stronie internetowej szkoły, w materiałach informacyjno-promocyjnych szkoły,
 • wyrażeniem zgody przez uczestników konkursu (jednego z rodziców/opiekunów prawnych) na przetwarzanie przez Organizatora konkursu jego danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 1. Nadesłanie pracy oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych.
 3. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich.
 4. Kontakt z koordynatorami konkursu:

więcej