Menu Zamknij

             REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

               „NASZE CMENTARZE TE ODWIEDZANE I TE ZAPOMNIANE”

Tematem fotografii mają być nasze cmentarze, te odwiedzane i te zapomniane.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Pierwsza edycja Konkursu „Nasze Cmentarze”,
 2. Organizatorem konkursu jest nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej nr 184 w Łodzi Krzysztof Dzierbicki,
 3. Konkurs skierowany jest do uczniów SP 184,
 4. Konkurs trwa od 23 września do 7 listopada 2022r. ,

II. Cele konkursu
§ 2

 1. Wielokulturowość na cmentarzach jako zjawisko XXI wieku – powrót do korzeni,
 2. Ukazanie piękna zabytków architektury cmentarnej oraz zwrócenie uwagi na ich znaczenie w historii narodu,
 3. Rozwój twórczej refleksji artystycznej,
 4. Prezentacja osiągnięć młodych fotografików,
 5. Popularyzacja fotografii jako formy przekazu artystycznego wśród młodzieży,

III. Warunki uczestnictwa

§ 3

 1. Konkurs skierowany jest do fotografów amatorów – uczniów SP 184,
 2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do pracy konkursowej pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na jego udział w konkursie, według wzoru:

   Wyrażam zgodę na udział mojego/mojej syna/córki
……………………………………………………………………………….
(imię nazwisko)
 w I edycji konkursu „
Nasze Cmentarze ” w 2022 r.

…………….…………………………………………

Data, miejscowość, podpis     rodzica/opiekuna prawnego

IV. Zasady przygotowania prac konkursowych

§ 4

 1. Do konkursu można zgłaszać fotografie własne odpowiadające tematyce I edycji konkursu,
 2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia,
 3. Przyjmowane będą zdjęcia czarno-białe, sepia oraz kolorowe w formacie 15 x 21 cm wywołane wyłącznie na papierze fotograficznym błyszczącym.
 4. Nie można zgłaszać fotografii w formie cyfrowej, nie można też przesyłać fotografii e-mailem,
 5. Nie zezwala się na dokonywanie zmian kompozycji fotografii typu fotomontaż, używanie programu do obróbki zdjęć np. Adobe Photoshop, Corel DRAW,
 6. Dozwolone jest nieznaczne poprawianie światła i koloru fotografii,
 7. Fotografii nie należy ozdabiać, podklejać na innym papierze.

§ 5

 1. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie, wskazując:
  • tytuł konkursu,
  • tytuł zdjęcia,
  • miejsce wykonania fotografii/nazwę fotografowanego obiektu,
  • dane osobowe autora fotografii: imię, nazwisko, klasa,

§ 6

 1. Do fotografii należy dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści:

    „Oświadczam, iż jestem autorem zdjęcia i udzielam automatycznie bez dodatkowego oświadczenia w zakresie prezentowania fotografii we wszelkich publikacjach akcjach promocyjnych SP 184 oraz przejmuję odpowiedzialność prawną z tytułu złożonego oświadczenia”.

……………………………………………

(data, miejscowość, podpis)”
 1. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do dołączenia do zdjęcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o następującej treści:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu fotograficznego „Nasze Cmentarze” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

    W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie fotograficznym „Nasze Cmentarze”, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko na stronie internetowej SP 184, oraz w materiałach promujących SP 184.

……………………………………………

(data, miejscowość, podpis)”

§ 7

 1. Termin składania fotografii wyznacza się na dzień 7 listopada 2022 roku.
 2. Fotografie w podpisanej kopercie należy dostarczyć osobiście w terminie określonym w ust. 1 do godz. 1500 w sekretariacie szkoły lub do nauczyciela: p. K. Dzierbickiego.
 3. Fotografie złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie będą zakwalifikowane do konkursu.

§ 8

 1. Fotografie nie spełniające wymogów, o których mowa w § 3 – 7, nie będą brały udziału w konkursie.

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu

§ 9

 1. Oceny fotografii dokona Jury Konkursu.

§ 10

 1. Jury przyzna nagrody oraz wyróżnienia:
 • za pierwsze miejsce;
 • za drugie miejsce;
 • za trzecie miejsce;
 • osoby wyróżnione otrzymają zestawy upominkowe.
 1. Jury zakwalifikuje fotografie do wystawy pokonkursowej.

§ 11

 1. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 12

 1. Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych fotografii oraz wręczenie nagród odbędzie się do końca 2022 r., po uprzednim zawiadomieniu o dokładnym terminie osób nagrodzonych bądź wyróżnionych.

 

VI. Postanowienia końcowe

§ 13

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronie internetowej szkoły i wykorzystywania ich w innej formie w celu popularyzacji konkursu oraz niekomercyjnej promocji szkoły.
 2. W przypadku wykorzystania danej pracy każdorazowo zostaną podane dane autora..

§ 14

 1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, iż fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.

§ 15

 1. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach SP 184.

§ 16

 1. Regulamin konkursu opublikowany będzie na stronie internetowej edukator.dzierbicki.pl oraz zamieszczony na tablicy informacyjnej szkoły

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać u n-la informatyki:
Krzysztofa Dzierbickiego