Menu Zamknij

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WPISYWANIA TEKSTU

 • Klawisze z literami służą do pisania małych liter.
 • Wielką literę otrzymuje się przez jednoczesne naciśnięcie klawisza Shift i klawisza z literą.
 • Naciśnięcie prawego klawisza Alt i klawisza z literą daje małą polską literę, dołączenie do tego klawisza Shift powoduje wyświetlenie wielkiej polskiej litery.
 • Cyfrę lub znak z dolnej części klawisza uzyskuje się po naciśnięciu tego klawisza.
 • Znak z górnej części klawisza otrzymuje się przez jednoczesne naciśnięcie klawisza Shift i klawisza ze znakiem.
 • Między wyrazami w tekście wstawiamy tylko jeden znak odstępu (odstęp nazywany jest też spacją).
 • Przed znakiem interpunkcyjnym: kropką, przecinkiem, średnikiem, dwukropkiem, wykrzyknikiem i znakiem zapytania nie wstawiaj spacji, umieszczaj ją natomiast zawsze po znaku interpunkcyjnym. Nie wstawiaj spacji po nawiasach otwierających: (, [, { ani przed nawiasami zamykającymi: ), ], }. Nie wstawiaj spacji między znakami cudzysłowu a tekstem ujętym w cudzysłów.
 • Pojedyncze litery na końcu linii to błąd. Aby uniknąć takiej sytuacji stosujemy tzw. „twardą spację”, w tym celu zamiast wykonania odstępu pomiędzy literą i następującym po niej wyrazie za pomocą Spacji, łączymy oba elementy klikając jednocześnie klawisze Shift + Ctrl + Spacja.
 • Klawisza Enter używaj tylko na zakończenie akapitu, nie naciskaj go natomiast na końcu linii tekstu. Jeśli wyraz wykracza poza prawy margines, to edytor sam przenosi go do następnej linii. Chcąc rozpocząć pisanie w nowej linii w tym samym akapicie, naciśnij kombinację klawiszy Shift + Enter.
 • W celu „złamania” linii wciskamy równocześnie klawisz Enter + Shift po wcześniejszym wstawieniu kursora wstawiania tekstu bezpośrednio przed miejscem „złamania”.
 • Kolejny przydatny skrót klawiszowy, który umożliwi przejście do następnej strony to Ctrl + Shift + Enter.

Znając te zasady na pewno napisany tekst będzie poprawny pod względem edytorskim.